0
Krepšelis 0.00

Pirkimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO–PARDAVIMO „DAJAKUTA“ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE TAISYKLĖS

1.    SĄVOKOS
1.1.    Pardavėjas –UAB „Dajakuta“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 135806671, buveinės registracijos adresas: Raudondvario pl.135A, 47192 Kaunas, Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo kodas LT358066716, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
1.2.    Pirkėjas – juridinis asmuo ar fizinis asmuo, sulaukęs 18 metų, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas.

1.3.    Parduotuvė – elektroninė UAB „Dajakuta“ parduotuvė, pasiekiama adresu www.sevroll.lt.
1.4.    Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal Parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
1.5.    Prekių atsiėmimo vieta – Raudondvario pl.135A,47192 Kaunas, Lietuvos Respublika.
1.6.    Taisyklės – šios nuotolinės prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių ir paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

 

2.    BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1.    Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ar paslaugas Parduotuvėje.
2.2.    Pirkėjas prekes ir paslaugas Parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Parduotuvėje.
2.3.    Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.

2.4.    Toliau Taisyklėse sąvoka „prekės“ apima ir prekes, ir paslaugas.

 

3.    PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
3.1.    Parduotuvėje prekes gali pirkti tik registruoti Pirkėjai. Prieš registraciją Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui užsiregistravus Parduotuvėje laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.
3.2.    Registracija atliekama užpildant registracijos formą ir joje pateikiant būtinus duomenis (toliau – Registracijos duomenys). Pirkėjas pats yra atsakingas už Registracijos duomenų teisingumą, slaptumą ir (ar) išsaugojimą. 
3.3.    Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą. 
3.4.    Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui.
3.5.    Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas Parduotuvėje:

     3.5.1. pateikia užsakymą bei suformuoja prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų ir nurodo prekių pristatymo adresą arba prekių atsiėmimo būdą;

     3.5.2. susipažinęs su Taisyklėmis pasirenka apmokėjimo būdą bei visiškai apmoka užsakymą;

     3.5.3. pardavėjas patvirtina Pirkėjo užsakymą, parodydamas ir / ar atsiųsdamas užsakymo           informaciją bei patvirtinimo pranešimą (el. paštu ir / ar telefonu) .

Pardavėjas turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefono numeriu sudarytos sutarties pagrindu arba sprendžiant iškilusius neaiškumus dėl sutarties vykdymo.

Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali užsakyti prekių.
3.6.    Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas apmokėjimas ir pan.

3.7.   Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad pirkimo metu nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiama užsakymo elektroninė PVM sąskaita faktūra su pirkimo duomenimis. Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių pristatymo ar Prekių atsiėmimo dienos data.
3.8.    Pirkimo–pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
3.9.    Patvirtinus Pirkėjo užsakymą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti prekių kainą ir priimti Parduotuvėje užsakytas prekes.
3.10.    Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis

 ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas, grąžins sumokėtas sumas per 14 kalendorinių dienų.

 

4.    PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
4.1.    Pirkėjas turi teisę:
4.1.1.    pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
4.1.2.    atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka;
4.1.3.    grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;
4.1.4.    į kitas Taisyklėse ir / ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.2.    Pirkėjas įsipareigoja:
4.2.1.    sumokėti užsakytų prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes;
4.2.2.    priimdamas prekes jas apžiūrėti ir patikrinti, taip pat Taisyklių nustatyta tvarka informuoti Pardavėją apie aiškiai matomus prekės defektus, prekių kiekio, asortimento ar komplektacijos neatitikimą Pirkėjo užsakymui;
4.2.3.    pasirinkęs prekių atsiėmimo būdą Prekių atsiėmimo vietoje, nedelsdamas atsiimti prekes, kai tik bus informuotas apie tokią galimybę;
4.2.4.    pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą ar kitas Pardavėjo siūlomas paslaugas, sudaryti sąlygas jas teikti, taip pat tinkamai atsiskaityti už tokias paslaugas;
4.2.5.    nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo Registracijos duomenys, prekių pristatymo duomenys;
4.2.8.    nenaudoti Parduotuvės tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve;
4.2.9.    laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

5.    PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
5.1.    Pardavėjas turi teisę:
5.1.1.    be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
5.1.2.    laikinai arba iš viso nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
5.1.3.    pakeisti Taisykles, prekių kainas, pirkimo sąlygas ir / ar bet kokias kitas su Parduotuve susijusias instrukcijas, apie pakeitimus paskelbdamas Parduotuvėje.
5.2.    Pardavėjas įsipareigoja:
5.2.1.    gerbti Pirkėjo privatumą, saugoti jo duomenų slaptumą, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Parduotuvės Privatumo politikoje nustatytus atvejus;
5.2.2.    negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą prekę arba už visą užsakymą Pirkėjo sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų.

 

6.    PREKIŲ KAINOS IR APMOKĖJIMAS
6.1.    Prekių kainos Parduotuvėje ir / ar užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.
6.2.    Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus prekių krepšelį. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis negali tęsti prekių užsakymo procedūros ir užsakyti prekių. 
6.3.    Prekių pristatymo paslaugos įkainiai pateikiami skiltyje „Prekių pristatymas “ .

6.4.    Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą.

6.5.    Prekių pirkimo dokumentai – užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros, Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6.6.    Jei Pardavėjas nustato kainos klaidą Parduotuvėje, jis nedelsiant apie tai informuoja Pirkėją. Tokiu atveju Pirkėjui suteikiama galimybė atšaukti užsakymą arba pakartotinai patvirtinti užsakymą už tinkamą kainą. Užsakymas nėra vykdomas tol, kol negaunamas Pirkėjo atsakymas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo nepavyksta pasiekti jo nurodytais kontaktais, laikoma, kad užsakymas yra atšauktas ir Pirkėjas yra apie tai informuojamas elektroniniu paštu. Pažymėtina, kad jeigu kainos klaidingumas yra akivaizdus ir Pirkėjas pagrįstai galėjo atpažinti tokį klaidingą įkainojimą, Pardavėjui nekyla pareigos parduoti Pirkėjui Prekes neteisinga (mažesne) kaina.

 

 7.        PREKIŲ ATSIĖMIMAS

7.1.    Jei Pirkėjas neužsako prekių pristatymo paslaugos, užsakytas prekes Pirkėjas gali atsiimti Prekių atsiėmimo vietoje- adresu Raudondvario pl.135A,47192 Kaunas.
7.2.     Paruošus atsiimti prekes, per 1-3 darbo dienas, jeigu prekė yra sandėlyje, o kitu atveju, per nurodytą prekių aprašymuose  terminą, bet ne vėliau kaip per 30dienų, Pirkėjas gauna patvirtinimo pranešimą apie galimybę jas atsiimti. Pirkėjas, atvykęs atsiimti prekių į Prekių atsiėmimo vietą, privalo su savimi turėti ir Pardavėjo atstovui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat prekių užsakymo informaciją/ patvirtinimo pranešimą,.Jeigu Pirkėjas – juridinis asmuo, reikia turėti  įgaliojimą, o jeigu Pirkėjas -fizinis    asmuo  atsiima  prekes ne pats, tuomet Pirkėjas, teikdamias užsakymą šį asmenį nurodo  kaip gavėją. Pirkėjui nepateikus minėtų dokumentų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti Pirkėjui išduoti prekes.

7.3.    Pirkėjui atsiėmus prekes, laikoma, kad jos buvo perduotos (pristatytos) Pirkėjui.

 

8.    PREKIŲ PRISTATYMAS 

8.1.    Prekės pristatomos visoje Lietuvoje.

8.2.    Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

8.3.    Prekių pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų Prekių svorio ir kainos, gabaritinių matmenų bei Prekių pristatymo vietos:

8.3.1.  Prekes (išskyrus slankiojamų durų sistemas) nemokamai pristatome visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) nurodytu adresu, jeigu užsakymo suma yra didesnė kaip 50,00 Eur. ir prekių ilgis neviršija 4,05m.

8.3.2.  Slankiojamų durų sistemas nemokamai pristatome visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją) nurodytu adresu, jeigu užsakymo suma yra didesnė kaip 500,00Eur.

8.3.3.  Visais kitais atvejais prekių (išskyrus slankiojamų durų sistemas) pristatymo paslauga kainuoja 6,00Eur., o slankiojamų durų sistemų pristatymo paslauga kainuoja 30,00Eur. visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją).

8.3.4. Prekių pristatymo kaina nurodytu adresu Kuršių Nerijoje yra sutartinė ( prieš patvirtinant užsakymą, prašome kreiptis telefonu +370 618 56453).

8.4.    Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir / ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.
8.5.    Prekės Pirkėjams pristatomos per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo, jeigu prekė yra sandėlyje. Kitu atveju, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui, per nurodytą prekių aprašymuose  terminą, bet ne vėliau kaip per 30 dienų. Apie tikslią prekių pristatymo datą ir laiko intervalą Pirkėjas  informuojamas el. paštu ir / ar telefonu.  Pirkėjas individualiai gali būti informuojamas ir apie kitokį prekių pristatymo laiką. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per Taisyklėse ir / ar kitur Parduotuvėje nurodytus, taip pat Pirkėjui individualiai nurodytus prekių pristatymo terminus, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas įsipareigoja dėti visas pastangas, kad prekė būtų pristatyta kaip įmanoma greičiau.
8.7.    Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales. 
8.8.    Priimdamas prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo, Pirkėjas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktuose dokumentuose. Tokiu atveju laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas ir prekių pristatymas yra atliktas tinkamai.
8.9.    Nustačius prekių kokybės ir / ar asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės, kuri neatitinka kokybės ir/ar asortimento, negali priimti. Apie atsisakymą priimti prekę ir rastus pažeidimus Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo-priėmimo akte ir per 2 darbo dienas raštu kreiptis į Pardavėją  elektroniniu paštu pagalba@sevroll.lt
8.10.    Pirkėjui priėmus siuntą be pastabų laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka Pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, susijusios su prekių pardavimu bei pristatymu, atliktos tinkamai.
8.11.    Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą.
8.12.    Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Tuo atveju, kai Pirkėjas pats negali atsiimti prekių, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių pavėluotu pristatymu ir / ar nepristatymu.
8.13.    Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. 

 

9.    PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA
9.1.    Parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2.    Parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamų elektroninių prietaisų ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
9.3.    Jei Parduotuvėje nėra pažymėta kitaip, Pirkėjų įsigytoms prekėms taikoma įprastinė 2 metų prekių kokybės garantija. Kitoks nei įprastinės garantijos terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekių aprašymuose.
9.4.    Esant nekokybiškai prekei, Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos Prekės, tai padaryti gali UAB „Dajakuta“  prekių atsiėmimo vietoje arba ektroniniu paštu pagalba@sevroll.lt
9.5     Teikdamas skundą Pirkėjas turi pridėti Prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą (jos numerį) bei nurodyti tokią informaciją:

      9.5.1.   Prekės užsakymo numerį;

      9.5.2.   aprašyti Prekės broko požymius ar įvardyti trūkstamą dalį.

 

10.    TEISĖ ATSISAKYTI SUTARTIES. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1.    Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Pirkėjas sutarties gali atsisakyti pristatydamas prekę į Prekių atsiėmimo vietą arba elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu ir pan.), elektroniniu paštu pagalba@sevroll.lt atsiųsdamas Pardavėjui pranešimą apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą. Iš Pirkėjo pranešimo turi būti aiškus Pirkėjo ketinimas atsisakyti sutarties. Pirkėjas taip pat turi pateikti pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), pristatydamas šį dokumentą į Prekių atsiėmimo vietą arba atsiųsdamas jo kopiją kartu su pranešimu dėl sutarties atsisakymo, iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo.

Pirkėjui viena sutartimi įsigijus kelias prekes, jo atsisakymo teisė galioja tiek visų prekių atžvilgiu, tiek vienos ar kelių prekių atžvilgiu. Toliau Taisyklių 10.2. – 10.12 punktuose nurodytos sąlygos yra taikomos, kai prekes grąžina Pirkėjas.
10.2.    Prekės Pardavėjui grąžinamos ne vėliau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui. Už prekės tinkamą supakavimą grąžinimui atsako Pirkėjas. Pirkėjui tenka tiesioginės prekės grąžinimo išlaidos, nebent Pardavėjas po pranešimo apie sutarties atsisakymą gavimo Pirkėjui nurodo kitaip.
10.3.    Prekės gali būti grąžinamos į Prekių atsiėmimo vietą arba Pirkėjas gali grąžinti prekes per savo pasirinktus tarpininkus (kurjerius), kurie turi pristatyti į Prekių atsiėmimo vietą. Prieš grąžinant prekes, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu (tel. +370 618 56453  arba el. paštu pagalba@sevroll.lt) ir suderinti prekių grąžinimo būdą bei adresą.
10.4.    Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų grąžina pirkėjui pinigus už prekę. Pirkėjas sutinka, kad tuo atveju, kai prekės grąžinamos per tarpininkus (kurjerius), pinigai jam būtų grąžinami banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. Grąžinus prekes Prekių išdavimo skyriuje – grynaisiais pinigais iki 300 Eur arba, jeigu grąžintina suma virš 300 Eur, banko pavedimu į tą sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas. 
10.5.    Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).
10.6.    Bet kuriuo grąžinimo atveju Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad šis pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas pigiausias įprastinis prekių pristatymo būdas.
10.7.    Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.8.    Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
10.8.1.    grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;
10.8.2.    prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
10.8.3.    prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenupleėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.8.4.    grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
10.8.5.    grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymą; 
10.9.    Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę.
10.10.    Pirkėjo teisė atsisakyti Parduotuvėje su Pardavėju sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties netaikoma sutartims dėl pagal specialų Pirkėjo užsakymą atvežtų ar pagamintų prekių, kurių nėra Pardavėjo sandėlyje arba jos nėra pagamintos iš anksto, ir kurios  buvo atvežtos ar  gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo specialų užsakymą.

 

11.    NUOLAIDOS IR AKCIJOS

11.1.    Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas, taikyti nuolaidas Parduotuvėje. Parduotuvėje taikomos nuolaidos ir akcijos neprivalo sutapti su fizinėje Pardavėjo parduotuvėje taikomomis nuolaidomis ir akcijomis. 
11.2.    Išsami informacija, susijusi su nuolaidomis ar akcijomis, yra pateikiama Parduotuvėje, vykdant konkrečią akciją ar taikant nuolaidas. 
11.3.    Kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas suteikia tam tikrą nuolaidą ar dovaną, o Pirkėjas pasinaudoja numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui yra grąžinama tik jo už prekę realiai sumokėta suma. 
11.4.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar nuolaidų taikymo sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų ir nuolaidų sąlygų tvarkos pakeitimai ar panaikinimas galioja nuo jų paskelbimo momento. 

 

12.    ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1.    Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Registracijos duomenų ir / ar laiku jų neatnaujina, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2.    Pirkėjas atsako už Registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie Parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka Pirkėjui. 
12.3.    Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Taisyklėmis ir / ar Pirkimo–pardavimo sutartimi, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.4.    Pardavėjas atsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus tiesioginius nuostolius ar žalą, jei jie atsirado dėl Pardavėjo tyčinių veiksmų.
12.5.    Jei Pardavėjo Parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.
12.7.    Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.

 

13.    INFORMACIJOS TEIKIMAS

13.1.    Pardavėjas visus pranešimus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Ši laikoma gauta Pirkėjo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
13.2.    Pardavėjas neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Pardavėjo.
13.3.    Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia šiose Taisyklėse nurodytais kontaktais, taip pat Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

14.    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1.    Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
14.2.    Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.3.    Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
14.4.    Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
14.5.     Šios taisyklės įsigalioja (atnaujintos) 2019 m. gruodžio 1 d.